Udruženje ima Upravni odbor, kojega čini 9 članova.
Članovi Upravnog odbora su predsjednici Cehova Udruženja te jedan član kojeg predlaže predsjednik.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • usklađuje međusobne interese cehova,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
 • predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
 • imenuje i razrješava Tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
 • razmatra potrebe i stavove o načinu provođenja stručnog obrazovanja u obrtništvu,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,
 • odlučuje o korištenju pokretnom imovinom Udruženja
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela, radna tijela i cehove Udruženja, sukladno Odluci o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 •  donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o radu cehova,
 • rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

Upravni odbor (članovi):

 1. Milivoj Brusić
 2. Robert Fućak
 3. Željko Iličić
 4. Anđelina Macan
 5. Andrea Marinac
 6. Goran Maršanić
 7. Ivona Obrić
 8. Snježana Buha Šebelja
 9. Senka Mitrović