Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova može se osnovati Stručna služba.

Organizacija Stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i raspoloživim sredstvima za rad Udruženja, te omogućiti stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.
Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe Udruženja odgovara tajnik Udruženja.
Organizacija Stručne službe utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad Stručne službe i provedbu njezinih zadaća nadzire Predsjednik Udruženja i Upravni odbor.
Stručna služba:
1.    prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i poduzetništvo
2.    priprema informacije , analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje  tijela Udruženja
3.    pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja
4.    obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja