Udruženje obrtnika Rijeka je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo , usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području gradova Rijeke, Bakra i Kraljevice, te općina Čavle i Kostrena, a dio jedinstvenog sustava organiziranosti obrta  kojeg čine udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području:

 1. promiče obrt i obrtništvo:
  –    informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu
  –    osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja
  –    sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva,
  –    osnivanjem zaklada i fondacija;
 2. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
 3. razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom;
 4. usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave;
 5. pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo  na svom području i za obrtništvo Hrvatske
 6. omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
 7. sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
 8. obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti;
 9. organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
 10. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj    Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore,
 11. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore te predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova i
 12. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Udruženje u svom radu surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće gospodarske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo jedinica lokalne samouprave.

Udruženje putem Područne obrtničke komore surađuje sa Županijom  i drugim institucijama koje djeluju na razini Županije.

Udruženje surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

U interesu svojih članova, Udruženje može surađivati i povezivati se s ostalim udruženjima u Županiji, zemlji i inozemstvu i drugim asocijacijama, te organizirati različite oblike suradnje, o čemu izvještava Područnu obrtničku komoru.
Zadaci i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa POK-om, jesu:

 1. sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama učenika u skladu s normativnim aktima HOK-a,
 2. pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja, a osobito majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,
 3. sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja o programima majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,
 4. sudjelovanje u promidžbi i informiranju o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva,
 5. sudjelovanje u uspostavi sustava osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama
 6. praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganje novih zanimanja,
 7. sudjelovanje u organiziranju praktične nastave i vježbi naukovanja i poduzimanje mjera za njihovo unapređenje
 8. sudjelovanje u organiziranju usavršavanja obrtnika koji primaju učenike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanje kroz seminare, susrete i sl.
 9. sudjelovanje u izgradnji sustava obrazovanja i osposobljavanja koje osigurava cjeloživotno učenje i mobilnost,
 10. sudjelovanje u formuliranju prijedloga o sudjelovanju cehova u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 11. obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom o obrtu, Statutom HOK-a, POK-a i Udruženja te drugim normativnim aktima i odlukama HOK-a.