GRAD RIJEKA objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima

GRAD RIJEKA objavio Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima

objavljeno u: Novosti

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Za realizaciju Javnog poziva u proračunu Grada Rijeke u 2020. godini osigurano je 2.000.000,00  kuna.

Mjere po kojima se mogu ostvariti subvencije:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

 

Ulaganje u opremu i zaštitna sredstva – zaštita od virusa COVID-19

Pri prijavi na mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, prijavitelji će moći prijaviti i troškove za nabavu opreme i zaštitnih sredstava koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19 u njihovom poslovanju.

 

Tko ima pravo podnošenja prijave?

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

 

Način na koji se podnose prijave

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke (on-line prijava/e-obrazac), gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava.

 

Bodovanje i mogućnosti u prijavi

U postupku provođenja Javnog poziva, sve pristigle prijave boduju se na temelju kvalitativnih kriterija utvrđenih u Javnom pozivu, a na temelju čega će se definirati rang lista prijavitelja, odnosno utvrditi korisnici subvencija. Kao i prethodne godine, potencijalnim je prijaviteljima ponuđena mogućnost prijave na najviše dvije mjere po kojima prijavitelj može ostvariti maksimalni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.

 

Rokovi prijava

Prijave na Javni poziv zaprimaju od 21. rujna 2020. godine u 8,00 sati do 15. listopada 2020. godine do 16,00 sati.

 

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-214 ili 209-592 ili putem e-maila: dario.dobrilovic@rijeka.hrmaja.kordic-sekulic@rijeka.hr.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijekemožete pronaći OVDJE.