Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Neposredni posjednici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

objavljeno u: Novosti

Izvješćujemo Vas da je sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,  Gradonačelnik Grada Rijeke dana  05. 03. 2019. godine donio Odluku o iznosu zakupnine za neposredne posjednike poslovnih prostora objavljenu u Službenim novinama Grada Rijeke broj (5/2019).

Neposredni posjednici poslovnog prostora su osobe koje se na dan 22.12.2018. godine odnosno na dan stupanja na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 112/18), nalaze u neposrednom posjedu poslovnih prostora, a nemaju sklopljen ugovor o zakupu s Gradom Rijekom u svrhu legaliziranja njihovog statusa.

To su:

– posjednici koji se nalaze u poslovnom prostoru bez valjane prave osnove i uredno podmiruju naknadu za korištenje poslovnog prostora (npr. korisnici  poslovnih prostora kojima nisu obnovljeni ugovori o zakupu) i

– posjednici koji se nalaze u poslovnom prostoru bez valjane pravne osnove i ne podmiruju naknadu za korištenje, a u odnosu na koje se vode ovršni postupci za predaju i ispražnjenje poslovnog prostora.

 

Radi naprijed navedenog, Grad Rijeka će sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme od 5 godina sa neposrednim posjednikom poslovnog prostora koji do 30.06.2019. godine podnese zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu, a koji:

– uredno podmiruje sve  troškove proizašle iz korištenja poslovnog prostora (primjerice, troškove režija, naknade za korištenje, komunalne naknade, pričuve i slično),

– jednokratno podmiri sva dugovanja proizašla iz korištenja poslovnog prostora i sve troškove postupka/postupaka koji se vodi radi isplate i ispražnjenja.

 

Na web stranicama Grada Rijeke, objavljen je Javni poziv neposrednim posjednicima poslovnih prostora (https://www.rijeka.hr/javni-poziv-neposrednim-posjednicima-poslovnih-prostora/), a u privitku istog nalazi se zahtjev koji je potrebno ispuniti te poslati preporučenom pošiljkom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, Rijeka, Titov trg 3 ili osobno predati  u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.