Zakon o državnom inspektoratu NN 115/18 stupa na snagu 01.04.2019. godine

Zakon o državnom inspektoratu NN 115/18 stupa na snagu 01.04.2019. godine

objavljeno u: Novosti

PREDMET I SVRHA ZAKONA

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

 

USTROJSTVO I SJEDIŠTE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

* Državni inspektorat je središnji državni ured.

* Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO

Za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog inspektorata ustrojavaju se središnji ured u Zagrebu, područni uredi i ispostave područnih ureda.

 

UPRAVLJANJE DRŽAVNIM INSPEKTORATOM

Radom Državnog inspektorata upravlja glavni državni inspektor koji je državni dužnosnik. Glavnog državnog inspektora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade na vrijeme od pet godina.

Za svoj rad glavni državni inspektor odgovoran je Vladi Republike Hrvatske.

 

DJELOKRUG DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području:

– trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda

– hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama

– veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša

– poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida

– sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima

– ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe

– rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida)

– rada i zaštite na radu

– građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina

– zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

 

INSPEKCIJE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno člancima 5. – 28. ovoga Zakona, obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.

 

DJELOKRUG TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja tržišna inspekcija.

 

DJELOKRUG SANITARNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, buke, kemikalija i biocidnih proizvoda te neionizirajućeg zračenja obavljaju sanitarna inspekcija i granična sanitarna inspekcija.

 

DJELOKRUG VETERINARSKE INSPEKCIJE

Inspekcijske i druge poslove u području veterinarstva i sigurnosti hrane obavlja veterinarska inspekcija i granična veterinarska inspekcija.

DJELOKRUG POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove i pojedine poslove službenih kontrola u poljoprivredi obavlja poljoprivredna inspekcija u području: poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva.

 

DJELOKRUG LOVNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području lovstva obavlja lovna inspekcija.

 

DJELOKRUG ŠUMARSKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području šumarstva obavlja šumarska inspekcija.

 

DJELOKRUG FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove i poslove službenih kontrola u području biljnog zdravstva obavlja fitosanitarna inspekcija.

 

DJELOKRUG TURISTIČKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe obavlja turistička inspekcija.

 

DJELOKRUG RUDARSKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području rudarstva obavlja rudarska inspekcija.

DJELOKRUG INSPEKCIJE OPREME POD TLAKOM

Inspekcijske poslove u području opreme pod tlakom obavlja inspekcija opreme pod tlakom.

 

DJELOKRUG ENERGETSKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području energetike obavlja energetska inspekcija.

 

DJELOKRUG INSPEKCIJE GOSPODARENJA OTROVNIM KEMIKALIJAMA

Inspekcijske poslove u području gospodarenja otrovnim kemikalijama obavlja inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama.

 

DJELOKRUG INSPEKCIJE RADA

Inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada.

 

DJELOKRUG GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina obavlja građevinska inspekcija.

 

DJELOKRUG INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA

Inspekcijske poslove u području zaštite okoliša obavlja inspekcija zaštite okoliša.

 

DJELOKRUG INSPEKCIJE ZAŠTITE PRIRODE

Inspekcijske poslove u području zaštite prirode obavlja inspekcija zaštite prirode.

 

DJELOKRUG VODOPRAVNE INSPEKCIJE

Inspekcijske poslove u području vodnog gospodarstva obavlja vodopravna inspekcija.

 

ZAHTJEV ZA PRETRAGU STANA

Ako inspektor izvidnom radnjom ili u tijeku provođenja inspekcijskog nadzora utvrdi da postoje osnove sumnje da se u stanu ili drugom prostoru obavlja djelatnost ili pružaju usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem odnosno odobrenjem nadležnog tijela, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, inspektor će, ako postoji opasnost od odgode, zatražiti od nadležnog prekršajnog suda da po žurnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili drugog prostora, u kojoj sudjeluje inspektor.

 

SURADNJA S POLICIJOM

Državni inspektorat ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom inspekcijskog nadzora odnosno izvršenja izvršnog akta pruži otpor ili se pružanje otpora može opravdano očekivati.

 

ZAPISNIK

O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

 

Zakon o državnom inspektoratu_NN_115_2018