Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

objavljeno u: Novosti

Izmjene i dopune Zakona osigurat će određeno administrativno rasterećenje poslodavaca i povećati  rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Primjena pravila zaštite na radu na  mjestima rada usklađena je sa svim Direktivama Europske Unije na području sigurnosti i  zaštite zdravlja na radu, a neke od njih jesu:

– jasno se određuje iznimka obveze provođenja odredbi zaštite na radu za obrtnike koji nemaju zaposlenih radnika niti naučnika;

– u izradi procjene rizika potrebno je dokumentirano navesti sudjelovanje radnika;

– poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prvepomoći;

– poslodavac je obvezan obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.

Više na: https://www.zastitanaradu.hr/wp-content/uploads/2018/10/Zakon-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-za%C5%A1titi-na-radu.pdf