UGOSTITELJI, ZBRINJAVATE LI OTPAD NA PRAVILAN NAČIN?

UGOSTITELJI, ZBRINJAVATE LI OTPAD NA PRAVILAN NAČIN?

objavljeno u: Novosti

Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju ugostitelji ili posrednici.

 

 

  1. Odvajanje, razdvajanje i razvrstavanje
  • Odgovarajući spremnici za svaku vrstu otpada
  • Označavanje s ključnim brojem otpada i opisom otpada
  • Predaja otpada ovlaštenim osobama

 

  1. Ključni broj:

Prema Katalogu otpada, ugostiteljska poduzeća proizvode sljedeće kategorije otpada:

-0202 – otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica životinjskog podrijetla

-0203 – otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca, pripreme i fermentacije melase

-0803 – otpad od PFDU tiskarskih tinta

1501 – ambalaža

-1502 – apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

-1908 – otpad iz uređaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

-2001 – odvojeno skupljeni sastojci – papir, karton itd.

-2002 – otpad iz vrtova i parkova (uključujući otpad sa groblja) i

-2003 – ostali komunalni otpad

 

  1. Obveze vođenja očevidnika

Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada – Obrazac ONTO

Predavanje otpada uz prateći list   – Obrazac PL-O

Napomena: od 4.12.2015 novi obrasci! (Link za obrasce: http://www.mzoip.hr/hr/otpad/obrasci-i-upute.html)  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 121/15) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2297.html

 

  1. Obveze obrtnika

1. Prepoznati koji otpad proizvodi

2. Odrediti koje obrasce treba popunjavati

3. Utvrditi ključni broj otpada iz kataloga

– ključni broj se upisuje u obrasce

– u popisu tvrtki za zbrinjavanje navodi se koje ključne brojeve otpada obrađuju

4. Ugovoriti odvoz otpada sa nekom od tvrtki za zbrinjavanje

5. Karton i papir posebno odlažite u spremnike.